Дефиниции

„Игра”: Кампания, която се провежда от Организатора за Периода на играта сред своите клиенти и сред аудиторията в социалните мрежи, съгласно настоящите Общи условия и имаща за цел да промотира компанията в търсене на нови клиенти.„Организатор ” е дружеството БГ Естейт – София ЕООД, ЕИК 127619889., със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Шандор Петьофи 13-15

„Участник” е всеки, отговарящ на всички следващи условия:

1. Има навършени 18 години по време на тегленето на печеливш участник на 26 юли 2021г.

2.1 Е последвал профила на Amber Beauty Club в  Instagram по време на тегленето на наградата.

2.2 Е отговорил чрез своя собствен Instagram профил с релевантен коментар под Instagram публикацията на Amber Beauty Club: Giveaway #КоледаПрезЮли и е споменал друг човек в същия коментар, който също би се възползвал от играта. Отговорът не следва да съдържа нецензурно, обиждащо или клеветническо съдържание, както и да не накърнява доброто име на клиниката, неговите свързани дружества и лица, акционери, служители и други сходни. 

„Период на Играта” означава времевият период, през който Участниците ще могат да участват в Играта в съответствие с настоящите Общи Условия.

Настоящите Общи условия определят начините и провеждането на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора и участниците. 

Общите условия са публикувани на уебсайта на Организатора.

С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, описани по-долу. 

** Участието в играта НЕ е обвързано с покупка на продукт или услуга от Amber Beauty Club (БГ Естейт – София ЕООД).

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатор на кампанията е БГ Естейт – София ЕООД регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 127619889, седалище и адрес на управление: гр. София ул. ул. Шандор Петьофи 13-15 ; е-mail: info@amberbeautyclub.com  https://amberbeautyclub.com/.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Всяко лице, което отговаря на дефиницията на „Участник“ и за което не е налице друго законово ограничение за участие, може да участва в настоящата Игра на Организатора.

ПЕРИОД НА ИГРАТА

Периодът, в който Клиентът ще може да се възползва от играта, започва от 12:00 ч. на 16 юли 2021 до 23:59 ч. на 25 юли 2021 г. (часова зона UTC +3). Това е последният ден, който е обвързващ за Организатора и в който Участниците могат да се възползват от играта.  Тегленето на победител ще се осъществи на 26.07.2021 и ще бъде обявено публично в Instagram профила на компанията.

СЪЩНОСТ НА ИГРАТА:

Механизъм на играта:

(a) В Периода на Играта, Участниците  ще имат възможността да участват в томбола, за да бъдат изтеглени двама победители за награда: апаратурна процедура безиглена кислородна мезотерапия Intraceuticals, изпълнена от екипа на Amber Beauty Club.

b) Участникът следва да е изпълнил всички условия, посочени в раздел “Общи условия, Участник, т.1, т.2.1 и т.2.2”

(c) Всеки Участник може да участва с неограничен брой коментари, стига всеки път да отбелязва различен човек.


Условия за получаване на награда от Участник:

(a) да има навършени 18 години до датата на теглене на победител – 26.07.2021г.

(b) да е участвал успешно в Играта, така както е предвидено в Чл. 4. ;

(c) да бъде изтеглен на случаен принцип от Организатора

(d) да подпише декларация за информирано съгласие преди да му бъде предоставена процедурата безиглена кислородна мезотерапия Intraceuticals, относно рисковете и особеностите свързани с процедурата безиглена кислородна мезотерапия Intraceuticals. 

В случай че Участникът не успее да изпълни предпоставките предвидени по – горе, същият губи правото на получаване на наградата. 

ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия Период на продължителност на Играта на уебсайта на Организатора: https://amberbeautyclub.com/ 

 

ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

 Всеки Участник, който спре да отговаря на което и да е от изискванията на дефиницията за Участник, загубва право на участие в настоящата Игра.

ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация можете да намерите на сайта тук: https://amberbeautyclub.com/obshti-uslovia/ 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

(1) Организаторът има неотменимото право да прекрати, измени или допълни Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел V Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.